Algemene voorwaarden

Blue Pixl Media

ALGEMENE GEBRUIKS-, EN VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig de Belgische wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te kijken, te wijzigen en te laten verwijderen…

ARTIKEL 2. VOORWERP

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site en Blue Pixl Media . De gebruiker (zij het bezoeker, klant of adverteerder) van de site en van de diensten die aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Blue Pixl Media behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal bekendgemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

ARTIKEL 3. AANSPRAKELIJKHEID

Blue Pixl Media kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Blue Pixl Media  zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Blue Pixl Media is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Blue Pixl Media biedt de website uitdrukkelijk aan ‘zoals ze is’. Voor de technische realisatie ervan wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technologieën. Blue Pixl Media kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.
Blue Pixl Media is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Blue Pixl Media oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Blue Pixl Media de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Blue Pixl Media en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Blue Pixl Media behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

ARTIKEL 4. INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen…) eigendom zijn en blijven van Blue Pixl Media . Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Pixl Media . Het is ook verboden om deze informatie elektronisch te bewaren of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie van op de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

ARTIKEL 5. ALGEMENE VOORWAARDEN

De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die u via deze webshop plaatst. Lees ze dus aandachtig en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Wij kunnen deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. U kan de tekst hier afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

U bestelt bij Blue Pixl Voor alle vragen kan u telefonisch terecht op nummer 0032/(0)14/46.23.00 (maandag tot vrijdag van 9-12u, 13.30-17u), of per mail op hallo@bluepixlmedia.com.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Alle producten die door Blue Pixl Media aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld. De aangegeven prijzen zijn inclusief btw. Bijkomende kosten worden uitdrukkelijk vermeld. Blue Pixl Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.
Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van de voorraad. Blue Pixl Media doet zijn uiterste best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen om uw bestelling te annuleren.

Blue Pixl Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet-voorradig zijn van een product.
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Blue Pixl Media wanneer Blue Pixl Media de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, of wanneer Blue Pixl Media uw geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangt.
Blue Pixl Media kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bij voorbeeld in het geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is ingevuld, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

ARTIKEL 6. OVEREENKOMSTIG MET DE BELGISCHE WET BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING (6 APRIL 2010)

Wat de aankoop van tijdschriften en magazines betreft (losse nummers of abonnementen):

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien

Wat de aankoop van overige producten betreft:

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Indien u voor de producten die u aankoopt over het herroepingsrecht beschikt, kan u binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de levering beslissen het product toch niet aan te kopen en deze op uw kosten terugsturen, waarna Blue Pixl Media zal terugbetalen na ontvangst van het door u geretourneerde artikel. De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening.
Wij verzoeken u het gebruik van het herroepingsrecht eerst te melden aan de klantendienst van Blue Pixl Media. U moet de producten evenwel helemaal volledig, in ongeopende en onbeschadigde staat, in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon retourneren naar:

Blue Pixl Media
Steenweg op Antwerpen 26
2300 Turnhout

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde of indien het beschadigd arriveerde, stuurt u het terug binnen de zeven dagen die volgen op de dag van ontvangst. Wij zullen uw bestelling vervangen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel.

ARTIKEL 7. ABONNEMENTEN

Voor de abonnementen die Blue Pixl Media gelden bijkomende voorwaarden, tenzij anders vermeld:De aanbiedingen die Blue Pixl Media doet, zijn steeds geografisch, in aantal en in tijd beperkt. Deze voorwaarden worden bij het desbetreffende aanbod bekendgemaakt.

De aanbiedingen zijn enkel geldig voor personen die de afgelopen drie maanden geen abonnement hebben gehad op het desbetreffende tijdschrift. Elke aanvraag is bovendien extra onderhevig aan de goedkeuring van de abonnementendienst.

De voorgestelde tarifering per abonnementsaanbod is steeds geldig voor de periode van minstens één jaar, ongeacht eventuele prijsstijgingen gedurende het jaar.

Elke mogelijke prijsverhoging wordt vooraf in het magazine vermeld en/of schriftelijk gemeld en daarna automatisch toegepast. U kan altijd uw abonnement opzeggen binnen de gangbare termijn. Voor een jaarabonnement of 2-jaarabonnement eindigt het abonnement na het aflopen van de contractperiode; voor een abonnement met betalingswijze domiciliëring of automatische machtiging kan de abonnee per afhoudingsperiode (zie specifiek contract) opzeggen. De minimumtermijn is evenwel steeds één jaar.

Bij abonnementen naar het buitenland worden extra portkosten per nummer aangerekend.

Het geschenk wordt opgestuurd nadat het eerste domiciliërings- of abonnementsbedrag is ontvangen. Indien de abonnee zijn abonnement stopzet voor het aflopen van de voorziene termijn, wordt het eventueel opgestuurde geschenk apart gefactureerd aan de abonnee.

Wij verwerken uw opgave van een abonnement altijd zo snel mogelijk. Houd rekening met enkele weken voor ontvangst van het eerste nummer, aangezien adreslijsten al ruim voor verschijningsdatum vastliggen. De periode is ook afhankelijk van de verschijningsfrequentie van een magazine, bijvoorbeeld bij een tweemaandelijks magazine (verschijning: 6x/jaar).

ARTIKEL 8. VERVALTERMIJN

8.1 Iedere vordering jegens Blue Pixl Media vervalt door het enkel verloop van een termijn van 9 maanden, tenzij de crediteur een natuurlijk persoon is, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met Blue Pixl Media niet handelde in de uitvoering van zijn bedrijf of beroep, in welk geval een vervaltermijn van 12 maanden geldt.

8.2 De vervaltermijn vangt aan op de dag van de factuurdatum.

ARTIKEL 9. BEWIJS EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout (België) bevoegd.

Steenweg op Antwerpen 26

2300 Turnhout

België

Email: hallo@bluepixlmedia.com

Telefoonnummer:+32 (0) 14 39 56 64

 

Raadhuislaan 2a

5341 GM Oss

Nederland

Email: hallo@bluepixlmedia.com

Telefoonnummer:+31 (0)412 489 745

Copyright © 2022 Blue Pixl Media | www.bluepixlmedia.com | www.techradar.com

Scroll naar boven